Cadeirydd/Aelodau Bwrdd Ymgynghorol Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Job Ref
50623
Location:
Lleoliad Campws Hyblyg
Function
Gweinyddiaeth
Salary
Status
Rhan amser
Type
Closing Date :
01 Medi 2022

More details

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n cynllunio a monitro pob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg i oedolion – o lunio cyrsiau ac adnoddau i hyfforddiant tiwtoriaid, ymchwil a data, marchnata a chyfathrebu.

Mae’r Ganolfan yn gweithio gyda rhwydwaith o un ar ddeg o ddarparwyr, sy’n cynnal cyrsiau ar ei rhan yn rhithiol ac mewn cymunedau ledled Cymru.

Mae’r Ganolfan wedi bodoli ers 2016, ac mae ganddi gytundeb gyda Lywodraeth Cymru i barhau gyda’i gwaith tan hyd at 31 Gorffennaf 2027. Mae’r Ganolfan yn cael ei chartrefu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Am fwy o fanylion, darllenwch Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Ganolfan.

Rydym yn awyddus i benodi Gadeirydd ac aelodau annibynnol newydd i weithio ochr yn ochr â’r aelodau annibynnol sefydledig i wasanaethu ar ein Bwrdd Ymgynghorol sy’n ein cynghori ar ddatblygiadau yn y maes Dysgu Cymraeg.

Mae angen i'r aelodau a benodir drwy'r drefn ymgeisio fod yn rhai sydd â gwybodaeth am y system Dysgu Cymraeg ac yn awyddus i wneud cyfraniad cadarnhaol i’r sector Dysgu Cymraeg ar sail eich gwybodaeth a’ch profiad.

Ceir rhagor o wybodaeth am y swyddi yn y swydd ddisgrifiad ategol a hefyd ar www.dysgucymraeg.cymru/swyddi.

Rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth y Cyngor ac i sicrhau aelodaeth sy’n adlewyrchu proffil y Coleg a’i dysgwyr, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o bob oed a chefndir.

Dylid cyflwyno ceisiadau trwy: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/ Cesglir gwybodaeth monitro cydraddoldeb trwy’r broses hon hefyd.

Y dyddiad cau yw 1 Medi 2022. Disgwyliwn wahodd ymgeiswyr ar y rhestr fer am gyfweliad ym mis Medi neu Hydref 2022.

Gellir cyfeirio ymholiadau anffurfiol at Efa Gruffydd Jones, Prif Weithredwr Dysgu Cymraeg ar: efa.gruffudd.jones@dysgucymraeg.cymru

Contact Us

University of Wales Trinity Saint David, Carmarthen Campus, Carmarthen, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2022
Powered by: Webrecruit